ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายพีร ฤทธิ์เดช

พัฒนาการจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

กรมการพัฒนาชุมชน

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสตูล

จัดซื้อจัดจ้าง