หมู่บ้านเศรษกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านเกตรี” หมู่ที่ ๓ บ้านเกตรี อ.เมือง จ.สตูล

“บ้านเกตรี” หมู่ที่ ๓ เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเกตรี แต่เดิมหมู่ที่ ๓ บ้านเกตรี อยู่ในตำบลบ้านควน ต่อมาได้แยกอยู่ตำบลเกตรี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งประกอบด้วย ๗ หมู่บ้าน บ้านเกตรี หรือ “บูเก็ตตรี” ภาษามลายูแปลว่า “ลูกสาวเจ้าเมือง” ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล เมื่อมีการตั้งถิ่นฐาน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านบูเก็ตตรี และต่อมาเพี้ยนมาเป็น “บ้านเกตรี” คำขวัญประจำตำบลเกตรี พื้นดินเขียวขจี บูเก็ตตรีเขานางสมันตรัฐบุรินทร์ลือนาม ถิ่นอิสลาม ร้อยฤทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)