@@ สตูล @@ (OTOP) เพื่อการท่องเที่ยวบ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โครงการเสริมสร้างการทำธุรกิจหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการท่องเที่ยวบ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นหมู่บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเข้าสู่จังหวัดสตูล เป็นหน้าตาของจังหวัดสตูล จึงควรส่งเสริมภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของหมู่บ้านและของจังหวัดสตูล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสตูลมากขึ้น เช่น การพัฒนาริมสองข้างทางถนนให้เป็นตลาดสินค้าพื้นเมือง (OTOP) ของจังหวัดสตูล ,การพัฒนาที่พักอาศัย (โฮมสเตย์) ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความประทับใจ และสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลอีกในครั้งต่อๆไป

(Visited 1 times, 1 visits today)