Personnel

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ


นางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร
(Visited 1 times, 1 visits today)