สต0019/ว1615 31 มี.ค 60 เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มารับได้ที่ ช่องนกกระจอก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล)

31 มีนาคม 2560 /

09:04 น. /

ดาวน์โหลด

13 มี.ค 60 เรื่อง ขอส่งคำสั่ง การแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2560 จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ถึง คณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการวันสตรีสากล

13 มีนาคม 2560 /

08:27 น. /

ดาวน์โหลด