ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

22 พฤษภาคม 2563 /

13:07 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้ันที่ต้นแบบการพัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

21 พฤษภาคม 2563 /

15:37 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

18 พฤษภาคม 2563 /

15:55 น. /

ดาวน์โหลด