ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP Village จังหวัดสตูล (งบยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ปี 2563) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP Village

31 มีนาคม 2563 /

16:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP Village จังหวัดสตูล (งบยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ปี 2563) กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี และหมู่บ้าน OTOP Village

31 มีนาคม 2563 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด