กรมการพัฒนาชุมชน “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น” สนับสนุนสตรีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนฯ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ เป็นแบบอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

06 กันยายน 2565 /

13:43 น.