สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน”

07 ธันวาคม 2564 /

20:25 น.

พช.สตูล ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

05 ธันวาคม 2564 /

18:29 น.

พช. สตูล ร่วมพิธี kickoff “พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

30 พฤศจิกายน 2564 /

15:59 น.