โครงสร้างบุคลากร

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล

084-8740611 Kimsawad@gmail.com

นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 092-8954915 porntip4915@gmail.com

นางสาวอัสลีณ่า สมาคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 081-9573512 assaleena42@gmail.com

นายณรงค์ คงแจ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 098-9146451 baimaimai@hotmail.com

นายเจนวิทย์ นาคแท้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 0894753469 jenwit.nt@gmail.com

นายปริญญา ฤทธิ์เดช

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 081-0982163 parinya2163@gmail.com

นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 099-3067872 nattakit3275@gmail.com

นางดารุณี โพธามิกเกษม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 086-2995622 darunee95622@gmail.com

นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 083-1727199 dearpango@gmail.com

นางสาววาริษา หลีหัวเขา

นักพัฒนาชุมชน 085-5364866

นางสาวรัตนาภรณ์ โสภาพงศ์

นักพัฒนาชุมชน 089-4627875

นายวีระ เพ็ญจำรัส

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน. 081-2752479 weera.pen18@gmail.com

นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 088-7847213 arunrat147@gmail.com

นางสาวรูกาย๊ะ แสงเขียว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 089-2074102 rukayahsangkeiw@gmail.com

นางสาวอรพรรณ ปาละหมีน

พนักงานประชารัฐฯ 087-5426508

นายนพณัฐ อึ้งวิศิษฎ์วงศ์

นักพัฒนาชุมชน 061-3965691

นางหทัยทิพย์ อิสายะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน. 087-8995922 hathaitip5922@hotmail.com

นางชมัยภรณ์ ดำรงกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 087-2931044 cmp_drk@hotmail.com

นางสาวทัศนีย์ วัฒนะ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 089-6575116 tassanee.7130@gmail.com

นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 081-5407321 benjawan7321@gmail.com

นายรชยุทธ โศภิตจิรพาส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 084-6557815 rotchayut@gmail.com

นายเฉลิมรัฐ สินนที

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 081-7983425 squall2526@gmail.com

นายอดิศักดิ์ พุ่มโพธิ์

พนักงานขับรถยนต์ 089-5995506

นางสาวณรัติญา โภชนาหาร

นักพัฒนาชุมชน 090-9504943

นางสาวภัทราวรรณ ขำแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 093-6717440

นางสาวจรูญรัตน์ แซ่หลี

นักจัดการงานทั่วไป 081-5577377

นายณัฐพงษ์ ยองคำ

นิติกร 096-1920401

นางสาวอัสมา หมัดเหย็บ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 086-4870495

นางสาวมอหยำ ยะโกบ

พนักงานทำความสะอาด 074-4419391

(Visited 14 times, 1 visits today)