โครงสร้างบุคลากร

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล

นางสาวนวภัทร หอมหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอัสลีณ่า สมาคม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายณรงค์ คงแจ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเจนวิทย์ นาคแท้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวญาณินท์ หงส์วรานนท์

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปริญญา ฤทธิ์เดช

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาววาริษา หลีหัวเขา

นักการตลาดรุ่นใหม่

นางสาวสิริประภา เหมือนพะวงศ์

นักการตลาดรุ่นใหม่

นายวีระ เพ็ญจำรัส

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวรูกาย๊ะ แสงเขียว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญมา โดยพิลา

เจ้าหน้าที่ กทบ.

นางสาวอรพรรณ ปาละหมีน

พนักงานประชารัฐฯ

นางหทัยทิพย์ อิสายะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางชมัยภรณ์ ดำรงกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดารุณี โพธามิกเกษม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายรชยุทธ โศภิตจิรพาส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเฉลิมรัฐ สินนที

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นายอดิศักดิ์ พุ่มโพธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวภัทราวรรณ ขำแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวจรูญรัตน์ แซ่หลี

นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์ ยองคำ

นิติกร

นางสาวอัสมา หมัดเหย็บ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวมอหยำ ยะโกบ

พนักงานทำความสะอาด

(Visited 14 times, 1 visits today)