พช.สตูล หนุนเสริมธนาคารปูม้าให้เข้มแข็งสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและให้ชุมชนตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า

พช.สตูล หนุนเสริมธนาคารปูม้าให้เข้มแข็งสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและให้ชุมชนตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า
———————
วันที่23 มกราคม 2566

นายพีร ฤทธิ์เดชพัฒนาการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมและให้เกียรติบรรยายในหัวข้อการหนุนเสริมธนาคารปูม้าให้เข้มแข็งสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและให้ชุมชนตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า โดยเน้นย้ำในการสร้างพลังและความมุ่งมั่นให้การบริหารจัดการกลุ่มธนาคารปูม้าทั้ง 20 กลุ่ม จำนวน 60 คนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

พร้อมนี้มี นายประชิต ตรีพลอักษร รักษาการในตำแหน่งประมงจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายธนาคารปูม้าจังหวัดสตูล และผศ.ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง หัวหน้าโครงการธนาคารปูม้าสตูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการธนาคารปูม้าและสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารปูม้า จังหวัดสตูล

ทั้งนี้มีผู้แทนจากประมงอำเภอท่าแพ,ประมงอำเภอทุ่งหว้า และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมนำเสนอในการสนับสนุนต่อยอดให้แก่ชุมชน ดังนี้ อบต.ตันหยงโป,อบต.ละงู,อบต.ขอนคลาน,อบต.สาคร,อบต.แหลมสน,อบต.ปากน้ำและอบต.เกาะสาหร่าย

นอกจากนั้นท่านพัฒนาการจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่ ธนาคารปูม้าบ้านตะโละใส ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายกัมพล ถิ่นทะเล ประธานสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน ได้ให้ข้อมูลในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความรักและหวงแหนให้เกิดความต่อไป

#กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมจังหวัดสตูลรายงาน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#ท่องเที่ยวโดยชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)