พช.สตูล เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูล ปปส.ภาค 9 ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดโดยใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

🙏พช.สตูล เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูล ปปส.ภาค 9 ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดโดยใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
———————
🙏วันที่ 20 มกราคม 2566
นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดสตูล พบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติและพบปะกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดสตูล หน.ศอ.ปส.จ.สต. นายกเทศบาลเมืองสตูล เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีกิจกรรมดังนี้
1. ชี้แจงแนวทางนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจับงหวัดสตูล โดย ุนายสุวัจน์. หลีมานัน (หน.ศอ.ปส.จ.สตูล )
2. ชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย นายเจ๊ะหมาด ฮะอุรา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูล
3. แบ่งกลุ่มหารือแนวทางแก้ไขปํญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดในจังหวัดสตูล ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ใน3 ประเด็น คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผุ้ผ่านการบำบัด และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูล
#กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลรายงาน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#ท่องเที่ยวโดยชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)