พช.สตูล ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์จังหวัดสตูล

✨✨พช.สตูล ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์จังหวัดสตูล✨✨
————————————
วันที่ 13 กันยายน 2565

📌นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางดารุณี โพธามิกเกษม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน ร่วมกับคณะกรรมการในระดับจังหวัด และผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโฮมสเตย์ และยกระดับให้ได้มาตรฐานในระดับสากล อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

#“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#Big Data
#Click ชุมชน
#สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)