พช.สตูล ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✨✨พช.สตูล ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565✨✨
————————————
วันที่ 13 กันยายน 2565
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง / ท่าแพ

📌นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางสาวยารอน๊ะ หลังเกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวอัสมาอ์ หมัดเหย็บ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ BPM การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ โคก หนอง นา การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp และติดตามผลความก้าวหน้าการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
#“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#Big Data
#Click ชุมชน
#สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)