📣กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล📣 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 กันยายน 2565

📣กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล📣
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 กันยายน 2565
***********************************
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล นำเสนอข้อมูล มีวาระสำคัญดังนี้
📌 สรุปผลการติดตามและการดำเนินการทางกฎหมาย
📌 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
📌 สรุปผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมาย 102.77% ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวนทั้งสิ้น 91,192 คน
📌 ผลการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 หนี้เกินชำระ ปี 2556-2565 ร้อยละ 30.64
📌ประกาศฯ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ (ฉบับที่ 4) จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,957,356.84 บาท
📌ประกาศฯ การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินฯ จำนวน 9 โครงการ จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดทั้งสิ้น 240,756.71 บาท
📌ประกาศฯ มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 2 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 26,600 บาท

📍ณ ห้องประชุม (2) โต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล
**********************************

#กองทุนพัฒนาบบาทสตรี
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)