ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและการยืนยันลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบออนไลน์

📣กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล📣
ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและการยืนยันลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบออนไลน์
(Zoom Cloud Meetings)
———————————————–
📝วันที่ 8 กันยายน 2565
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางหทัยทิพย์ อิสายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางชมัยภรณ์ ดำรงกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและการยืนยันลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบออนไลน์
(Zoom Cloud Meetings) โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุม
🔸โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญประกอบด้วย
-แนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การยืนยันลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– มาตรการภาพรวมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)