📍กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล📍 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2565

📍กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล📍
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2565
—————————————
6 กันยายน 2565
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางชมัยภรณ์ ดำรงกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งมีมติที่ประชุมดังนี้
📌รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2565
📌รายงานผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📌รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ฯ
📌ประกาศฯ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ (ฉบับที่ 4)
📌ประกาศฯ การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินฯ
📌 ประกาศฯ เรื่องมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📌แจ้งผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการประจำปี 2565

ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
******************************
#กองทุนพัฒนาบบาทสตรี
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)