พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

🏡 พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 🏡

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 มอบหมายให้ นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรฯ นายอำเภอควนกาหลง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และประชาชนในพื้นที่บ้านผัง 32 34 39 เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ บ้านผัง 32 34 39 หมู่ที่ 2 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ภาคบ่าย ประธาน และคณะกรรมการคัดสรรฯ ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านวังประจัน หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายอำเภอควนโดน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และประชาชนในพื้นที่บ้านวังประจัน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีนายอำเภอผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชนร่วมกันนำเสนอและพาเยี่ยมชมกิจกรรมเด่นของหมู่บ้าน
โดยการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหา และคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับรางวัลในส่วนกลางต่อไป

สตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂 กลุ่มงานส่งเสริมฯและกลุ่มงานสารสนเทศฯ
#Clickชุมชน
#CDDEISพกพา
#BIGDATA
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)