พช.สตูล : สนุบสนุนวิทยากรบรรยายในโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

พช.สตูล : สนุบสนุนวิทยากรบรรยายในโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายวีระ เพ็ญจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” กิจกรรมย่อยที่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านไร่ทอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินแก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนได้
ทั้งนี้ ทีมวิทยากรได้เน้นย้ำให้ครัวเรือนเป้าหมาย มีวางแผนเป้าหมายในการออมเงิน และการบันทึกรายรับ – รายจ่าย ของครัวเรือน หรือบัญชีครัวเรือน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สามารถที่จะช่วยให้ผ่านพ้นในยุคสถานการณ์โควิดไปได้
🌊 สตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#Clickชุมชน
#CDDEISพกพา
#BIGDATA
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)