พช.สตูล เข้าร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.สตูล เข้าร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
📝วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางหทัยทิพย์ อิสายะ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางชมัยภรณ์ ดำรงกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุม
🔸โดยการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญประกอบด้วย
– การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ผลการดำเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่4)
– โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้
– การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)