“พช.สตูล ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรม ฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพ” (การทำปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยหมักน้ำ)

“พช.สตูล ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรม ฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพ” (การทำปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยหมักน้ำ)🍀🍂💯🟤
———————————
🗓วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) กิจกรรมฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพ (การทำปุ๋ยหมักแห้ง และปุ๋ยหมักน้ำ) รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาชนผู้สนใจ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว โดยการอบรมการทำปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ำ และการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 15 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

⛳️สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

✨cdd change for good ✨

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)