จังหวัดสตูลให้การต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดสตูลให้การต้อนรับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน และประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้ ด้านการเงิน
การบัญชี การคลัง และด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 18 พ.ค. 2565 : ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกับพัฒนาการจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
วันที่ 19 พ.ค. 2565 : ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ ณ กลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)