กระท้อนสโตย สู่ GI สตูล

กระท้อนสโตย สู่ GI สตูล✨🌈
——————————————
🗓19 พฤษภาคม 2565
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้า “กระท้อนนาปริกสตูล”

⭐️นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนสโตย” ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 3 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

⛳️สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

✨cdd change for good ✨

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน
#GI

(Visited 1 times, 1 visits today)