สตูล ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2565

📍กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล📍

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 6/2565
12 พฤษภาคม 2565
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางหทัยทิพย์ อิสายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
สตูล ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งมีมติที่ประชุมดังนี้
📌รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2565
📌รายงานผลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📌รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ฯ
📌ประกาศฯ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ (ฉบับที่ 4)
📌ประกาศฯ การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินฯ
📌แจ้งกำหนดการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
📌แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการโอนเงิน รับรอตรวจสอบในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล

😷 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสตูล

******************************
#กองทุนพัฒนาบบาทสตรี
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)