สตูล สานต่อสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย ลายผ้าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

สตูล สานต่อสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย ลายผ้าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

26 พ.ย. 64 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทยและเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พระอัจฉริยภาพ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ตลอดจนนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น จำนวน 3 ลาย ได้แก่
1. ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เสด็จเยี่ยมชุมชนศิลปหัตกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ ทรงพบเห็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงาม จึงทรงส่งต่อความคิดและความรู้สึกประทับใจนี้ผ่านทางลวดลายผ้าบาติก
2. ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ท้องทะเลไทย” ด้วยแรงบันดาลพระทัยในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายผ้าบาติกพระราชทาน ‘ท้องทะเลไทย’ ด้วยทรงพระดำริ ให้เป็นการจุดประกายความคิดเพื่อให้ผู้คนเกิดจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากร ทางทะเลไทยอันมีค่า
3. ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ป่าแดนใต้” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้ง ทรงพบเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์ จึงได้ทรงออกแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน “ป่าแดนใต้” ด้วยทรง พระดำริให้เป็นการจุดประกายความคิดในเรื่องการอนุรักษ์ป่าฝนเขตร้อนที่มีระบบนิเวศ อันอุดมสมบูรณ์ โดยทุกลวดลายล้วนสื่อความหมาย
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายในการรับมอบลายผ้าพระราชทาน จำนวน 3 ลาย ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดสตูล พัฒนาการอำเภอ 7 อำเภอ และกลุ่มผู้ผลิตผ้าในจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 24 ราย เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายต่อไป

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)