พช.สตูล ร่วม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

18 พ.ย. 64 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางดารุณี โพธามิกเกษม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 แก่เกษตรกร ขั้นที่ 3 พัฒนาคุณภาพสินค้าและมาตรฐาน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล☑️

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)