จังหวัดสตูล ร่วม Kick Off เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

จังหวัดสตูล ร่วม Kick Off เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting จากกรมการพัฒนาชุมชน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วม Kick Off พิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting และเป็นประธานเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” จังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการสตูล ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอละงู ผ่านนายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู จำนวน 22 ชุด ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่ย้านมหาดไทย จังหวัดสตูล นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล นายอำเภอละงู ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล และผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในการใช้ “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” มาขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการพัฒนาตนเองพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จนเกิดเครือข่ายสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนที่มีพลัง ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสามารถเป็นพลังชุมชนที่เข้มแข็งได้ ทำให้ครัวเรือนมีความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น”

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์ที่พัฒนาทักษะผู้นำชุมชน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้กับคนในชุมชน ในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)