จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม”มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม”มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

29 ก.ย. 64 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายนางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบโล่รางวัล พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเกียรติบัตร “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 แก่องค์กรและบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยมีนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สตูล
จังหวัดสตูล ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้กิจกรรม “มหกรรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จึงจัดให้มีพิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งในและนอกชุมชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ระหว่างผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารทางชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย
1.พิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.พิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
3.พิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2564
4.พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)