พช. สตูล ร่วมร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

พช. สตูล ร่วมร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
************************
28 ก.ย. 64 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล ร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน ในเวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว ณ ที่บริเวณหน้าเสาธง หน้าศาลากลางจังหวัดสตูล
ในการนี้ นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับ วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

🏵 สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🏵

📍cdd change for good 📍

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)