พช.สตูล ขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

พช.สตูล ขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน✨✨
—————————
🗓28 กันยายน 2564
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายณัฐกิตต์ สตันน็อด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยพัฒนาเป็นแหล่งบ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๕ คน
ทั้งนี้ นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายอนุชา ภัทรมงคลเขตต์ พัฒนาการอำเภอละงู ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้
ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล💯

<<>>

(Visited 1 times, 1 visits today)