พช.สตูล สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัดสตูล

🗓วันที่ 27 กันยายน 2564
นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายปริญญา ฤทธิ์เดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมมอบวัสดุตามโครงการ สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัดสตูล เพื่อเป็นการหนุนเสริมให้เยาวชนได้มีการเริ่มต้นในการสร้างอาชีพตามความต้องการของเยาวชนต่อไป

ณ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

🌟Cdd change for good🌟

(Visited 1 times, 1 visits today)