สตูล ร่วมประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ

สตูล ร่วมประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการในการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามะน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
จังหวัดสตูลได้คัดเลือกตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง เป็นตัวแทนจังหวัดในการประกวดซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการนำเสนอดังนี้
1.การบริหารจัดการ
2.การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
3.การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการและการแสวงหางบประมาณ
5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ
ในการนี้นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นายวีระ เพ็ญจำรัส ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวต้อนรับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอมะนัง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเป็นกำลังใจ โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบประเด็นการซัดถามในครั้งนี้ ณ วัดนิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)