พช.สตูล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.สตูล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธาน แน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไป”

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่าในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จังหวัดสตูล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off กิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี ด้วยการกระทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละ ประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กิจกรรมประกอบด้วย
– การกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
– ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
– กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
– กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และสมุนไพร ดังนี้
1) ขมิ้น 1 แปลง
2) ฟ้าทะลายโจร 1 แปลง
3) ต้นกระโดน ยางแดง มะฮอกกานี เทียม สะตอ จำนวน 100 ต้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจ ของข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการจัดกิจกรรม จังหวัดสตูลได้ดำเนิน ไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
cdd change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)