🕹พช.สตูล ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและพลังประชารัฐ

🕹พช.สตูล ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและพลังประชารัฐ

🖋วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางสาวอัสลีณ่า สมาคม และนายณรงค์ คงแจ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสตูล ดังนี้
1.ศูนย์เรียนรู้ประชารัฐเพื่อสังคม อำเภอเมืองสตูล การดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้บาติกเพ้นท์และฟาร์มไส้เดือน
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร อำเภอควนโดน การแปรรูปสมุนไพรและผลิตอาหารปลอดภัย ผักสลัดปลอดสารพิษ
3.วิสาหกิจชุมไร่ อ. การเกษตร อำเภอควนกาหลง การปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่ 50 ไร่ และการปลูกผักปลอดสารพิษ
📍ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม มากขึ้น

🌱CDD Change For Good 🌱
🌈สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🌈

(Visited 1 times, 1 visits today)