⏩พช.สตูล ปลุกพลังผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลนิคมพัฒนา

⏩พช.สตูล ปลุกพลังผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลนิคมพัฒนา

📚วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นายเจนวิทย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกวดเชิดชูเกียรติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการพัฒนาต่อยอดและขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประกวดฯโดยการเขียนแบบเสนอโครงการฯที่ตอบสนองต่อประเด็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ณ วัดนิคมพัฒนาราม ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

🤝ทั้งนี้พระครูโสภณ ปัญญาสาร เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม เสนอแนวคิดภายใต้ปัญหาอุปสรรคในชุมชนอย่างแท้จริง โดยยึดหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาด ด้วยความร่วมมือ และการช่วยเหลือกันของคนในชุมชน จึงจะเป็นทางรอดในระยะยาว

🌱CDD Change For Good 🌱
🌈สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์🌈

(Visited 1 times, 1 visits today)