พช.สตูล ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

14 ตุลาคม 2563 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางดวงจันทร์ หมานละงู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านขุมทรัพย์ ตำบลป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 8 บ้านควนตำเสา ตำบลทุ่งหว้า หมู่ที่ 2 บ้านนาเปรีย ตำบลนาทอน และหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ตำบลทุ่งบุหลัง โดยมี นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งหว้าให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)