ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

@สตูล 14 ต.ค. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสตูล มอบหมายนายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวรูกาย๊ะ แสงเขียว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สทบ.สาขาสตูล กรรมการเครือข่าย กทบ. จ.สตูล ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ บ้านทุ่งพัก ม.9 ต.ทุ่งนุ้ย และ บ้านวังผาสามัคคี ม.9 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดังนี้
1. ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ และโครงการประชารัฐฯ
2.ตรวจสอบข้อมูลฐานะทางการเงินของกองทุนฯ
3. รับทราบปัญหาและความต้องการของกองทุนฯ
4. แลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางขับเคลื่อนให้กองทุนฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างดี
โดยได้รับการต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้งสองกองทุน

(Visited 1 times, 1 visits today)