📌ปลุกพลัง พช. สตูล ขับเคลื่อนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ

📣สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ 🌊🌊

📌ปลุกพลัง พช. สตูล ขับเคลื่อนงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ

🔷วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 09.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เดินทางไปยังห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนการแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้แก่แกนนำชุมชน 31 ชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 20 คน รวม 66 คน โดยมีนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน บรรยายการจัดประเภทและการจัดทำแผนดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 5 ส่งรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพภาพการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี โดยผลการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ แล้วแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 60 วัน ตามนัยมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเน้นย้ำให้ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนศึกษาและดำเนินการกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของสตง

ทั้งนี้ได้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดตามปฏิทินปฏิบัติการฯ พร้อมดำเนินการทบทวนผลการจัดประเภท และประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากเดิมมีระดับ A=2 ชุมชน,B=5 ชุมชน,C=18 ชุมชนและ D=6 ชุมชน เมื่อทบทวนใหม่สรุปผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยวได้ดังนี้ ระดับ A=1 ชุมชน,B=5 ชุมชน,C=16 ชุมชนและ D=9 ชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อพร้อมที่จะพัฒนาชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ท้ายที่สุดอยากให้แกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมคน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พัฒนาการจังหวัดสตูล กล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)