การ ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

23 ก.ค. 63 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล นำนางพนารัตน์ มาตย์สมบัติ ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอควนโดนและอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ส่วนราชการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ ภาคีเรือข่ายโคก หนอง นา โมเดล จังหวัดสตูลร่วมต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)