การติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสตูล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

23 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับ นางพนารัตน์ มาตย์สมบัติ ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ในโอกาสติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสตูล โดยมีนายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพีฒนาชุมชนชำนาญ นำเสนอข้อมูล ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)