@@ สพจ.สตูล @@ หมู่บ้านสารสนเทศ ณ บ้านทุ่งเกาะปาบ หมู่ 6 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นายวีระชิต ช่วนมั่งคง พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ มาหะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้นำชุมชนและกลุุ่มองค์กรร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ด้วยโปรแกรม CIA เพื่อค้นหาศักยาภาพที่เป็นจุดเด่น/จุดด้อย ของชุมชนตามสถาณการณ์ที่เปลี่ยนไป หลังจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางการพัฒนาในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา

(Visited 1 times, 1 visits today)