News and Event

นายธนมาตร รักรอด

พัฒนาการจังหวัดสตูล

Provincial Community Development Office of Satun

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๔ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล (ทำปลาดุกแดดเดียว)

18 July 2018 /

22:18 น.

สตูล:ท่าแพ 24 พ.ค. 2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสตูล ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

24 May 2018 /

15:34 น.

24 พค.2561 นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ มอบหมายพัฒนาการอำเภอท่าแพร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดสตูล ณ.ห้องโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

24 May 2018 /

15:27 น.