News and Event

นายธนมาตร รักรอด

พัฒนาการจังหวัดสตูล

Provincial Community Development Office of Satun

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News

สตูล ท่าแพ 14 ก.พ.2561 :เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ ร่วมให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP "กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านทุ่งริ้น" ในการหาตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ

14 February 2018 /

15:23 น.

@ท่าแพ สตูล:14 ก.พ.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยนายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นวช.พช.ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆมัสยิดบ้านท่าแพใต้ ม.5 ตำบลท่าแพ โดยมี นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้

14 February 2018 /

15:20 น.

@สตูล:ละงู@ 13 ก.พ. 61 นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู มอบหมายหมายให้ น.ส.อัสลีณ่า สมาคมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

13 February 2018 /

21:51 น.