สต0019/ว5262 18 ส.ค 60 เรื่อง การจัดระบบฐานข้อมูลทุนชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)และเครือข่ายกองทุนชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21 สิงหาคม 2560 /

02:20 น. /

ดาวน์โหลด