สต0019(อกส.จ.)/8064 11 ก.ย 61 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2561 (รับต้นฉบับไปแล้ว) จาก ผวจ.สตูล ถึง นายอำเภอละงู

11 กันยายน 2561 /

10:18 น. /

ดาวน์โหลด

สต0019(อกส.จ.)/8062 11 ก.ย 61 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยมารับได้ที่ช่องนกกระจอกสำนักงานพัฒนาชุมชนจ.สตูลค่ะ)

11 กันยายน 2561 /

10:16 น. /

ดาวน์โหลด

สต0019/ว4244 5 ก.ย 61 เรื่อง การจัดเวที่ถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village)8เส้นทาง ตามกิจกรรมประเมินผลโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียน และจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน

06 กันยายน 2561 /

15:58 น. /

ดาวน์โหลด