สตูล : 16 ส.ค. 60 ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13/2560 และการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ผ่านระบบทีวี Conference

18 สิงหาคม 2560 /

03:17 น.