สตูล : 17 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาขุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอละงู ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้าน และตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

17 พฤษภาคม 2561 /

16:24 น.

สตูล : 17 พ.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายณรงค์ คงแจ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

17 พฤษภาคม 2561 /

16:22 น.

สตูล : 17 พ.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน หมู่ที่ 2 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

17 พฤษภาคม 2561 /

16:20 น.

สตูล : 17 พ.ค.61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายรชยุทธ โศภิตจิรพาส และนางดารุณี โพธามิกเกษม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสตูล” ณ สตารินทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล

17 พฤษภาคม 2561 /

16:18 น.

สตูล : 16 พ.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ศาลากลางจังหวัดสตูล

17 พฤษภาคม 2561 /

16:16 น.

สตูล : 16 พ.ค.61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายณรงค์ คงแจ่ม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล โดยมี นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธาน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

16 พฤษภาคม 2561 /

16:46 น.

สตูล : 15 พ.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

16 พฤษภาคม 2561 /

13:27 น.

สตูล : 15 พ.ค.61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการประเมินชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพิจารณาชุมชนเป็นชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ และชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบโดดเด่น ณ ห้องประชุมดาวเรือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

16 พฤษภาคม 2561 /

13:26 น.

สตูล : 15 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2561 ผ่านระบบทีวี พช. ( conference ) ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

16 พฤษภาคม 2561 /

13:24 น.