สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรม ฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล

09 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:41 น.

สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

09 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:40 น.

สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสุธี ทองหอม นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่าง 8-9 ก.พ. 61 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กทม.

09 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:39 น.

สตูล : 8 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสตูล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

09 กุมภาพันธ์ 2561 /

14:36 น.

สตูล : 7 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:13 น.

สตูล : 7 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดสตูล ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:10 น.

สตูล : 7 ก.พ. 61 เวลา 13.30 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:08 น.

สตูล : 7 ก.พ. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล CMO ตลาดประชารัฐจังหวัดสตูล ให้สัมภาษณ์สื่อประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและนำเยี่ยมชมตลาดนัดเกษตรกร ณ และบริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:04 น.

สตูล : 7 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

08 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:02 น.