@ สตูล @ ต้อนรับนายอดิสร สุทธิเลิศ ผอ.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.2560 จังหวัดสตูล

27 กุมภาพันธ์ 2560 /

03:34 น.