สตูล : 26 เมย.61นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนส.สุวรรณี. ศิริโกศล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านนาข่าเหนือ ม.4 ต.เขาขาว และโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำศูนยสารภี (งบพัฒนาภาค) หมู่ที่ 12 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

26 เมษายน 2561 /

16:24 น.

สตูล : 26 พ.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสตูล ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

26 เมษายน 2561 /

11:13 น.

สตูล : นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมงานรัฐพิธี เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยมี นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี ณ หอระชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

25 เมษายน 2561 /

14:29 น.

24 เมย.61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาว ลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนส.สุวรรณี. ศิริโกศล นว.พช.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ (งบพัฒนาภาค) หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง หมู่ที่ 7 ตำบลอุใดเจริญ อ.ควนกาหลง และติดตามพื้นที่การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 3 ต.นิคมพัฒนา

25 เมษายน 2561 /

14:24 น.

สตูล : 23 เมษายน 2561 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางสาวลดาพร ทองนิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม จิบกาแฟแลเมืองสตูล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ

23 เมษายน 2561 /

11:53 น.

สตูล : 22-24 เมษายน 2561 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ความเข้าใจภาพรวม เขื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โครงการ “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง” ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจังหวัดสตูลมีหมู่บ้านเป้าหมาย 3 หมู่บ้าน ใน 2 อำเถอ

23 เมษายน 2561 /

09:17 น.

สตูล : 18 เม.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯ และนโยบายจังหวัด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

20 เมษายน 2561 /

09:59 น.

สตูล : 18-19 เมษายน 2561 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ น.ส.สมปอง บุญฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.

20 เมษายน 2561 /

09:56 น.