สตูล : 12 ก.ค.61 นายธนมาตร รักรอด มอบหมาย นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานตามโครงการติดตามและสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ คลังจังหวัดสตูล

13 กรกฎาคม 2561 /

09:57 น.

สตูล : 12 ก.ค. 61 เวลา 14.00 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

12 กรกฎาคม 2561 /

15:57 น.

สตูล : 12 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2561 ผ่านระบบทีวี พช. (conference) ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

12 กรกฎาคม 2561 /

15:54 น.

สตูล : 12 ก.ค. 61 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ระดับจังหวัด โดยมีนายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล คณะทำงานและเลขานุการ นำเสนอข้อมูลผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

12 กรกฎาคม 2561 /

15:53 น.

สตูล : 12 ก.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง ความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สีลม กทม.

12 กรกฎาคม 2561 /

15:51 น.

สตูล : 12 ก.ค. 61 เวลา 07.00 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า เคล้าเกลียวคลื่น โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ เรือเฟอรี่ ท่าเรือตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

12 กรกฎาคม 2561 /

15:50 น.

สตูล : 11 ก.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี2561 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมายุครบ 66 พรรษา ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

12 กรกฎาคม 2561 /

15:48 น.

สตูล : 11 ก.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นางขวัญใจ ใบจันทร์ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มงานกฏหมาย กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการหนี้ ลูกหนี้จะหมดอายุความปี 2561 ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

11 กรกฎาคม 2561 /

11:53 น.

สตูล: 10 ก.ค. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายณรงค์ คงแจ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการดำเนินการส่งมอบ ปัจจัย การผลิต ตามโครงการขยายผลการพัฒนาศาสตร์พระราชา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

11 กรกฎาคม 2561 /

11:52 น.