สตูล : 19 ก.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมแนวทางการจัดรายการวิทยุในปีงบประมาณ 2561 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ผอ.สวท.สตูล เป็นประธาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จังหวัดสตูล

21 กันยายน 2561 /

10:35 น.

สตูล : 19 ก.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเจ๊ะบิลัง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน2561 ณ สถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

21 กันยายน 2561 /

10:33 น.

สตูล : 19 ก.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

21 กันยายน 2561 /

10:32 น.

สตูล : 19 ก.ย. 61 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายชาตรี รอดเสวก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

21 กันยายน 2561 /

10:30 น.

สตูล : 18 กันยายน 2561 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นายจรัญ อินทสระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2561 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยมี นายสมชาย ตันศรีสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม

18 กันยายน 2561 /

15:28 น.

สตูล : 18 กันยายน 2561 นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

18 กันยายน 2561 /

15:26 น.

สตูล : 18 กันยายน 2561 นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล

18 กันยายน 2561 /

15:25 น.

สตูล : 17 ก.ย. 61 เวลา 14.00 น. นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนายพฤธิพงศ์ พิศาลวัชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

18 กันยายน 2561 /

15:24 น.