โครงสร้างบุคลากร

นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล

นายชาตรี รอดเสวก

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ คงแจ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเจนวิทย์ นาคแท้

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปริญญา ฤทธิ์เดช

ผช.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสมปอง บุญฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางชมัยภรณ์ ดำรงกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวภัทราวรรณ ขำแก้ว

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญมา โดยพิลา

เจ้าหน้าที่ กทบ.

นางสาวอรพรรณ ปาละหมีน

พนักงานประชารัฐฯ

นางหทัยทิพย์ อิสายะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดารุณี โพธามิกเกษม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายรชยุทธ โศภิตจิรพาส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอดิศักดิ์ พุ่มโพธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอัสมา หมัดเหย็บ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวมอหยำ ยะโกบ

พนักงานทำความสะอาด

(Visited 14 times, 1 visits today)