โครงสร้างบุคลากร

นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูล

นางสาวลดาพร ทองนิ่ม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุวรรณี ศิริโกศล

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ คงแจ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจรัญ อินทสระ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปริญญา ฤทธิ์เดช

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสุธี ทองหอม

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฐิติกานต์ โชติภัทรา

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญมา โดยพิลา

เจ้าหน้าที่ กทบ.

นายอับดุลฮากีม สะกานดา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอรพรรณ ปาละหมีน

พนักงานประชารัฐฯ

นางณัธธ์ณรี สารบัญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดารุณี โพธามิกเกษม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายรชยุทธ โศภิตจิรพาส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางจีระวรรณ อำภัยฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอดิศักดิ์ พุ่มโพธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกชพร ชูเรืองสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมอหยำ ยะโกบ

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวไลลาห์ ยากะจิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(Visited 14 times, 1 visits today)