การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล

@@@>สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์<@@@

16 มีนาคม 2563 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2563 โดยการประชุมดังกล่าว อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 36 โครงการ เป็นเงิน 4,360,750 บาท เงินทุนอุดหนุน จำนวน 74 โครงการ เป็นเงิน 1,297,600 บาท รวมทั้งสิ้น 110 โครงการ เป็นเงิน 5,658,350 บาท โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล นำเสนอข้อมูล และนายเจนต์วิทย์ นาคแท้ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)