กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ (KM)

@สตูล : 3 ตุลาคม 2562 นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ระดับบุคคล ตามกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้เด่น (KM) ที่เป็น best practice ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)